13.12
3
Oleh : Hayyin Muhdlor, Lc.
Dipun serat ulang lan dipun jangkepi dening : Sayyid R. Muh. Ravie Ananda Kebumen

BEBUKA
Buku alit punika kaparingan asma “ Pustaka Bangun “, dipunanggit dinten Rebo Legi 25 Robingulakhir 1387 H utawi 02 Agustus 1967 dening Kyai Sayyid R. amanhuri, Kyai Sayyid Dahlan Baabud, Kyai Sayyid Agil Baabud, Haji Syamhudi, R. armowarsito , R. Ali MS, R. Muh. Siroj ugi panitia choul sanesipun kanti ngempalaken riwayat saking pra putrawayah turunipun Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim (  Mbah Ahmad Alim Bulus) kanti penyelidikan sejarah ingkang kuat, awujud sumber-sumber kawontenan ing sejarah.
Buku punika isi sesorah ingkang kawaos dening Kyai Sayyid R. Damanhuri Pangenjurutengah Purworejo, wonten parepatan khoulipun Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim suwargi, ingkang ka 125 tahun, mapan wonten ing serambi Masjid Bulus Purworejo, dinten Kemis Paing jam 11.30 WIB, tanggal 2 Jumadilakhir 1387 H utawi 7 September 1967, wonten sakngajengipun pos darah Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim kirang langkung 300 tiyang.
Buku punika dipunserat ulang lan dipunsampurnakaken sarta dipunhimpun malih silsilahipun dening Sayyid R.Muhammad Ravie Ananda ( tedhak turunipun Mbah Ahmad Alim ingkang kaping pitu ( 7 ) saking garwa Kalibening ) ingkang mapan wonten ing Jl. Garuda 13 Kebumen, wonten ing dinten Selasa Kliwon, tanggal 03 Mei 2005. Saking usulipun pra darah Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim, buku supados kacetak kanti sederhana, supados saged dipunwaos dening pra putrawayah turunipun ingkang mbetahaken.
Sanajan sampun kataliti kanti ngatos-atos ananging dhumateng para maos ingkang manggihi kalepatanipun silsilah, mugi kersaha maringi pawartos dhateng :
 1. Sayyid R. Muhammad Ravie Ananda, Jl. Garuda 13 Kebumen, utawi dhateng ;
 2. KH. Sayyid R. Salim Al Mator, Jatisari Kebumen, utawi dhateng ;
 3. Kyai Sayyid R. Khumsosi Al Mator, Jatisari Kebumen, utawi dhateng :
 4. KH. Sayyid R. Muh. Nawawi Hisyam ( Gus Wawi ), Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Adikarso Kebumen, utawi dhateng ;
 5. Kyai Sayyid R. Muhammad Taslim Tirip, lan saged ugi dhateng ;
 6. Sayyid R. Abdurrohman ( Pak Dur Manten Lurah Bulus Purworejo ).
Dhumateng pra putrawayah turunipun ingkang dereng kaserat wonten ing mriki, kula aturi nerasaken seratanipun piyambak-piyambak lan kersaha maringi pawartos dhumateng kawula wonten alamat Jalan Garuda 13 Kebumen, kagem njangkepi seratan silsilah wonten ing buku seratan Kulawarga Ageng Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus Purworejo.
Wasana mugiya Buku “ Pustaka Bangun “ punika sageda manfangati kagem Panjenengan sami.

Kebumen, 03 Mei 2005

Sayyid R. Muhammad Ravie Ananda
Riwayatipun Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim dipunwiwiti saking wiosipun lan silsilahipun.

Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim kababaraken wonten ing Afdeling Ledok ( Wonosobo ) wonten ing warsa 1562 M. Miturut riwayat silsilahipun, Panjenenganipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim punika tedakturunipun Kanjeng Rasul Muhammad SAW ingkang kaping 32.

Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim putranipun ;
1. R. Singosuto, Mojotengah Garung Wonosobo, ibni
2. R. Alim Marsitojoyo, Mojotengah Garung Wonosobo, ibni
3. R. Martogati, Wonokromo, Garung Wonosobo, ibni
4. R. Dalem Agung, Mojotengah, Garung Wonosobo, ibni
5. RA. Dilem Bandok, Wonokromo, Garung Wonosobo, ibni
6. RA. Nyai Bekel, Karangkobar Banjarnegara, ibni
7. RA. Nyai Segati / Pangeran Bayat, Tegalsari Garung Wonosobo, ibni
8. Sunan Kudus, ibni
9. Syarifah ( garwanipun Sunan Ngudung ), ibni
10. Sunan Ampel, ibni
11. Maulana Malik Ibrahim, ibni
12. Syekh Jumadil Kubro, Pondok Dukuh Semarang, ibni
13. Ahmad Syah Jalal ( Jalaluddin Khan ), ibni
14. Abdullah ( al - Azhamat ) Khan, ibni
15. Abdul Malik ( Ahmad Khan ), ibni
16. Alwi Ammi al - Faqih , ibni
17. Muhammad Shahib Mirbath, ibni
18. Ali Khali' Qasam, ibni
19. Alwi ats - Tsani, ibni
20. Muhammad Sahibus Saumiah, ibni
21. Alwi Awwal, ibni
22. Ubaidullah, ibni
23. Ahmad al - Muhajir, ibni
24. Isa ar - Rummi, ibni
25. Muhammad al - Naqib, ibni
26. Ali al - Uraidhi, ibni
27. Ja'far ash - Shadiq, ibni
28. Muhammad al - Baqir, ibni
29. Ali Zainal Abidin, ibni
30. Husein, ibni
31. Sayyidatina Fatimah, Ra, ibni
32. Rosulullah Muhammad S. A. W

Nalika timur, Sayyid Ahmad Muhammad Alim tindak ngaos dhateng Pekalongan wonten ngarsanipun Ulami Ageng ngantos sakwatawis dangu. Sakcekapipun wonten ing Pekalongan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng tindak dhateng Mekah kagem nglampahi haji lan nerasaken anggenipun ngaos babagan agami Islam. Sayyid Ahmad Muhammad Alim mukim ngantos dangu wonten ing Mekah lan dados ulami ageng ingkang ngalap Tarekat Syatariyah. Sakkonduripun saking Mekah, Panjenenganipun lajeng lenggah wonten ing kampung Krapyak kitha Pekalongan ingkang pernah Ler. Wonten ing mriku, Sayyid Ahmad Muhammad Alim hanggantosi gurunipun ngantos dumugi krama lan peputra ingkang sakpunika pra turunipun kathah ingkang kasebat Basaiban, kadosta : Sayyid Abu Tolib, Sayyid Toha lan sanes- sanesipun. Pra turunipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim ugi wonten ingkang dados Bupati Magelang, inggih punika Raden Tumenggung Danu Sugondo, ingkang rayinipun ugi dados Bupati Purworejo ingkang asma Raden Tumenggung Chasan Danuningrat. S! aking Pekalongan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng Wonosobo, sebab saking pamundhakipun pra murid. Sepindah Panjenenganipun lenggah wonten ing dhusun Cekelan kecamatan Kepil. Wonten ing mriku, Sayyid Ahmad Muhammad Alim yasa pesantren awujud pondhok lan mesjid ingkang sak priki taksih wujud lan makmur (dipunbiyantu dening besanipun ingkang asma Raden Tumenggung Bawad (pensiunan) Wirandhaha, priyagung saking Ngayogjakarta (pesarehanipun wonten ing Jambean, Blimbingan, Bruno)/ ramanipun Kyai Tolabudin Paguan Kaliboto. Sayyid Ahmad Muhammad Alim ugi ngangkat pasedherekan kaliyan Kyai Karang Malang (pesarehanipun wonten ing Bruno)/ramanipun Kyai Imam Puro (Kyai Ngemplak). Dipuncariosaken bilih Panjenenganipun Kyai Karang Malang lan Tumenggung Wirandhaha sami bektaaken taneman karemenanipun saben – saben rawuh wonten ing dalemipun. Kyai Karang Malang bekta wit Jambe ingkang dados karemenanipun Tumenggung Wirandhaha, wondene Tumenggung Wirandhaha mb! ekta wit Aren ingkang dados karemenanipun Kyai Karang Malang. Sadaya kanti dipun panggul piyambak-piyambak.Saking dhusun Cekelan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng dhusun Gunung Tawang kecamatan Selomerto Wonosobo. Wonten ing mriku Panjenenganipun ugi yasa pesantren awujud pondhok lan mesjid. Saking Gunung Tawang, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah mangaler ngantos dumugi caketipun dhukuh Kendal Mangkang, petilasanipun Kyai Ageng Gribig saking Klaten Surakarta nalika damel pertahanan wekdal merangi Walandhi dhateng Batavia ( Jakarta ). Saking Kendal Mangkang, Panjenenganipun lajeng pindhah mangetan dumugi dhusun Candiroto, ananging mboten kacarios anggenipun yasa pesantren wonten ing mriku.
Saking dhusun Candiroto, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng dhusun Traji, dunungipun wonten ing sakleripun Parakan Temanggung, caketipun dhusun Mandensari. Wonten ing dhusun Traji, Panjenenganipun ugi yasa pesantren ingkang dumugi sakpunika taksih. Saking dhusun Traji, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng lenggah sekedhap wonten ing dhusun Bulu Salaman. Wonte! n ing dhusun Bulu, Panjenenganipun ugi yasa pesantren (dipunbiyantu dening Kyai Muhyi Bulu). Pesantren wau dumugi sakpunika ugi taksih.
Saking dhusun Bulu, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng dhusun Pacalan, sebab saking panyuwunanipun murid (setunggaling mantri polisi) amargi dhusun Pacalan wekdal semanten mboten aman. Saksampunipun dipunlenggahi dening Sayyid Ahmad Muhammad Alim, dhusun punika wau lajeng aman. Wonten ing Pacalan, Panjenenganipun ugi yasa pesantren ingkang dumugi sakpunika taksih.
Saking dhusun Pacalan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng dhusun Nglegok Baledono Purworejo. Panjenenganipun nglenggahi tilas pesantrenipun Kyai Asnawi/Raden Tumenggung Djojomenduro (putranipun Kyai Syamsiah, Pengulu Landrat/Pengadilan Negeri jaman Kejawen ingkang sumare wonten ing Pangenjurutengah )
Kacarios, bilih santri pondhokipun Kyai Asnawi wekdal semanten lajeng kathah. Saking dhusun Baledono, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lejeng pindhah dhateng dhusun Kalikepuh Beji. Saking kathahipun murid, masjiId kabekta dhateng Kalikepuh kanti dipungotong kemawon.
Pindhahipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim dhateng Kalikepuh punika sekawit saking dhawuhipun Bupati Purworejo sepindah jaman Walandi ingkang asma RM. Tumenggung Tjokrodjojo (saklajengipun asma Tjokronegoro ingkang pesarehanipun wonten ing Bulus) ingkang wekdal samanten dipunsuwuni pitulungan dening Walandi amargi Walandi mboten saged tilem, sebab kuwatos menawi sakwekdal-wekdal dipunkraman dening Sayyid Ahmad Muhammad Alim sak muridipun.
Saking Kalikepuh, Panjenenganipun lajeng kadhawuhan pindhah dhateng Bulus, ingkang wekdal samanten taksih awujud wana ingkang wonten bejinipun. Wana punika kasiar wingit amargi wonten ing beji punika wau wonten ingkang hambaureksa inggih punika siluman Bulus Pethak sakjodho. Sanesipun Siluman Bulus, wonten ing wana wau ugi kathah Simanipun (macan), Warak (badak), Andhapan (celeng), Brekasakan, Lelembut lan sanes- sanesipun ingkang sakwekdal-wekdal purun mrusa utawi mangsa dhateng ma! nungsa. Mila panggenan wau wekdal semanten kawentar kanti sebutan “Jalma Mara Jalma Mati “. 
Pindhahipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim dhateng Bulus wau mboten sanes gadhah pikajeng supadhos Panjenenganipun sedha kamangsa kewan galak lan brekasakan utawi dipunprusa dening lelembut. Saking Asihipun Gusti Kang Maha Kuwaos, wonten ing papan punika Sayyid Ahmad Muhammad Alim tetep dipunparingi wilujeng. Wana ingkang wingit wau lajeng dipunbabad dening Sayyid Ahmad Muhammad Alim lan pra muridipun ingkang saking Pekalongan, Semarang, Salatiga, Magelang lan sanes- sanesipun ingkang cacahipun ngantos ewon lan lajeng dipundamel dhusun ngantos dumugi Tanggungmangu. Sak sampunipun dados dhusun, Panjenenganipun lajeng yasa pesantren awujud mesjid saha pondhok ingkang dumugi sakpunika taksih lan makmur (sakmangke nami pondok pesantren Al Iman). Malah, berkahipun lajeng sumebar dados wontenipun pesantren ing pundit-pundi panggenan ing Purworejo. Wiwit wekdal semanten panggenan pu! nika lajeng kaparingan asma dhusun Bulus.
Kacarios, bilih Sayy id Ahmad Muhammad Alim pindhah panggenan ngantos kaping 28.
Sayyid Ahmad Muhammad Alim mucal ngaos Tarekat Syatariyah. Bakdha ngaos, pra murid lajeng dipundhawuhi nyambut damel. Wonten ingkang babad wana ngantos dados dhusun lajeng dipundhawuhi damel griya perlunipun kagem dipunpanggeni. Wonten ugi ingkang nyambut damel punapa biasanipun. Murid ingkang saking Pekalongan sami ngebang sinjang, pramila jaman semanten lajeng kawentar bilih dhusun Bulus punika panggenan Bang – bangan sinjang. Tiyang ingkang saking Banjarmasin sami nyambut damel mas-masan utawi dados tukang jam.
Sayyid Ahmad Muhammad Alim asring tirakat siyam mutih. Asring ugi Panjenenganipun mboten dhahar. Menawi dhahar, Sayyid Ahmad Muhammad Alim namung sepindah ing sedintenipun. Agemanipun asring warni Pethak. Asring ugi ngagem warni Gadhung. Sabukipun debog pisang. Menawi masuhi, sabunipun ngagem pace mateng. Sayyid Ahmad Muhammad Alim mboten nate dhahar ses (rokok), ananging ngganten. Dedegipun ageng inggil nglangkungi limrahipun tiyang ingkang ageng lan inggil. Swantenipun ageng. Penggalihipun legawa. Sholatipun sunat sedinten sedalu ngantos 35 rekaat. Menawi sholat Awabin, Sayyid Ahmad Muhammad Alim ngantos 20 rekaat. Menawi badhe sare, saksampunipun wiridan, Panjenenganipun kintu sahadat kaping 3 dhateng Gusti Ingkang Maha Welas, supadhos mbenjang menawi sakaratulmaut, wonten ing alam kubur lan wonten ing ara-ara mahsyar saged wilujeng lan angsal rahmatipun Kang Maha Welas.
Sayyid Ahmad Muhammad Alim ugi sanget anggenipun nyuwunaken dhateng Gusti Ingkang Maha Kuwaos supados pra turunipun lan pra muridipun saged dados tiyang ingkang soleh. Panjenenganipun ugi ngantos kersa nglampahi tapa pendhem, dipunpendhem kados dene mayit ngantos dumugi 40 dinten 40 ndalu. Panggenan mustaka manginggil dipunparingi bumbung bolong ingkang dipunlebeti bolah, perlunipun kagem margining nafas. Bileh wau wonten ing saben sonten dipun dhedhet dening muridipun, lajeng Sayyid Ahmad Muhammad Alim mangsuli ndhedhet, tanda menawi Panjenenganipun taksih sugeng. Wonten ing saklebetipun tapa wau, Sayyid Ahmad Muhammad Alim pikantuk sasmita / ngalamat inggih punika kadhawuhan milih bendera tigang warni. Bendera punika wau awarni Pethak, Ijem, lan Abrit. Lajeng wonten swanten “ Milih Endi Kyai ? Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng milih ingkang warni Pethak. Saksampunipun Panjenenganipun wau milih, swanten wau lajeng maringi katerangan bilih “Pethak wau pralambangipun amal! soleh, menawi Ijem punika pralambangipun kasugihan, lan menawi Abrit punika pralambangipun Kapriyantunan “. 
Pramila, Panjenenganipun lajeng ngendika dhateng poro putra wayahipun, bilih “ Turunanku ora usah tirakat, sak uga gelem mantep anggone nglakoni ngaji, bakal diparingi dadi wong mulya dunya tumekane akherat”. 
Sayyid Ahmad Muhammad Alim punika Ahli Nahwu, Fiqih, Tafsir lan Tasawwuf. Menawi ndalu, Panjenenganipun asring dipunjagi dening sima ngantos gangsal . Asring ugi dipunjagi dening warak. Kedadosan punika handadosaken dalem saktanemanipun aman. Pundi panggenan ingkang dipunanggep sangar dening umum, menawi sampun dipunambah dening Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng dados aman. Sinten kemawon, badeya jubliging piawon, menawi sampun tepang kaliyan Panjenenganipun, sedaya lajeng dados tiyang soleh. Pramila, kathah ingkang sami dherek menawi Panjenenganipun pindhah panggenan, amargi mboten saged pisah.
Sayyid Ahmad Muhammad Alim asring kemawon ngical. Asringipun wonten ing malem Jumuah, ananging wonten ing saklebetipun mesjid lajeng kapireng wonten swanten gemerung dikiran jamaah Syatariyah. Mila lajeng kathah brekasakan wana ingkang sami hanjagi. Satengah riwayat nyariosaken bilih swanten dikir wau taksih saged kapireng wonten ing pesarehanipun kanti syarat nglampahi solat sunat lajeng maos Yasin.
Sayyid Ahmad Muhammad Alim saklaminipun lenggah ngantos dumugi wonten ing dhusun Bulus, tansah nuntun lampahing agami Islam ngantos sumebar ing sakindhenging daerah Purworejo. Berkahipun lajeng wontenipun pesantren ing Luning, Pacalan, Tirip, Maron, lan sanes-sanesipun.
Ingkang nerusaken tarekat Syatariyahipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim inggih punika Kyai Guru Luning Muhyidin Arrofi’i (putranipun Kyai Nur Iman Mlangi kaliyan garwa Putri Cina ) lan Kyai Muhammad Alim Maron (putranipun). Kyai Muhammad Alim Maron ugi sampun nate dipuncepeng dening Walandi amargi nglampahi tarekat Syatariyah kados dene Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus ( keng Rama ).

Sayyid Ahmad Muhammad Alim kagungan badal kalih, inggih punika :
 1. Ngumar
 2. Haji Toha, ananging saksurutipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim, Panjenenganipun lajeng kesah dhateng Singapura mucal babagan tarekat Satariyah wonten ing mrika.
Makaten ugi kahtah pra murid ingkang saksurutipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng sami wangsul. Punika handadosaken dhusun Bulus wekdal semanten lajeng suwung (fatroh) kirang langkung tigang (3) taunan. Lajeng wonten pitulunganipun Gusti Ingkang Maha Mirah lumantar RM. Tjokrodjojo (Tjokronegoro), Bupati I Purworejo, ingkang dhawuh dhateng ulami ingkang lenggah wonten ing kampung Madijokusuman Purworejo ingkang asma R. Syarif Ali supados nglenggahi dhusun Bulus. Siti pesantren punika wau lajeng kawakafaken dhateng ingkang mengkoni supadhos nerusaken.

Bab Perjuangan

Sayyid Ahmad Muhammad Alim punika jiwa perjuanganipun sanget ageng. Nalika jaman Sultan Agung Hanyakrakusuma merangi Walandi dhateng Batavia (Jakarta) ingkang wekdal semanten dipunpimpin dening Kyai Ageng Gribig Klaten Surakarta, Panjenenganipun ngaturaken pra nem-nemanipun lan kadadosaken prajuritipun Kyai Ageng Gribig.
Jamanipun Pangeran Diponegoro (RM. Antawirya) inggih sami kaliyan jaman Sultan Agung Hanyakrakusuma. Kanti alus sanget Sayyid Ahmad Muhammad Alim hambiyantu Pangeran Diponegoro kanti ngaturaken pra nem – nemanipun dhateng pertahanan Magelang, Bagelen, ingkang kapimpin dening Raden Tumenggung Djojomustopo (ingkang sumare wonten ing Sindurejan) lan R. Syamsiyah (Pengulu Landrat Pangenjurutengah).
Lereping Perang, Sayyid Ahmad Muhammad Alim ugi taksih nerusaken perjuanganipun. Saksampunipun negari dipunkuwaosi dening Walandhi, Panjenenganipun ngajengaken tuntutan hukuman, amargi Walandi anggenipun mejahi tiyang Jawi ingkang kacepeng wekdal semanten kanti dipunpentheng, lan dipuntemporongaken surya, lajeng dipuncor timah. Kados wonten ing Kedung Lo kilen Tanggung Purworejo. Tuntutanipun Sayyid Ahamd Muhammad Alim dipuntampi dening Walandi, lajeng ukuman dipun gantos kanti nindakaken ukuman picis wonten ing Bong Cina.
Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng ngajengaken tuntutan malih lan dipuntampi. Ukuman lajeng dipun gantos kanti nindakaken ukuman gantung. Sedaya tuntutanipun kabantu dening Kyai Guru Luning Muhyidin Arrofi’i. Menawi badhe tindak ngajengaken tuntutan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim dhahar ganten rumiyin, lajeng ngagem busana Pethak utawi Gadhung. Tindakipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim kanti dipuntandhu amargi saking sepuhipun. Walandi mastani bilih Sayyid Ahmad Muhammad Alim punika dados Lidipun Pengadilan.
Sayyid Ahmad Muhammad Alim surut wonten ing dinten Jumuah Pahing tanggal 1 Jumadilakhir taun B 1262 Hijriyah / 1842 M wonten ing yuswa kirang langkung 280 taun. Panjenenganipun dipunsarekaken wonten ing Kilen pangimaman mesjid Bulus.

Silsilah pra Turunipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim

TEDHAK KAPING SEPINDAH ( 1 )

Garwa Kalibening Wonosobo peputra :
1. Sayyidah Nyai Tolabudin Paguan Kaliboto Purworejo
2. Sayyidah Nyai Khasanadi Munggang Kreteg Wonosobo
3. Kyai Sayyid Ngabduljalal Bulu Salaman Magelang
4. Kyai Sayyid Mualim Pancalan Loano Purworejo

Garwa Banyuurip Purworejo peputra :
1. Kyai Sayyid Rofingi Sorogenen Purworejo
2. Sayyidah Nyai Zaenul Ngalim Greges Tembarak Temanggung

Garwa Kedung Dowo peputra :
1. Kyai Sayyid Muhammad Alim Maron Loano Purworejo
2. Kyai Sayyid Muhammad Zein ( Zain Al Alim ) Solotiyang Purworejo

Garwa Syarifah ( ibni Nyai Tumenggung Kasan Munadi ibni Tumenggung Dipodirjo I ibni Prabu Nunding Pamekas Pajajaran : kacarios mboten peputra )

Tumenggung Kasan Munadi. punika putranipun Habib Alwi bin Habib Abdullah bin Muchsin Ba’abud Khorbasani. Habib Alwi hanggarwa Tilas garwanipun (Randanipun) Sultan Hamengkubuwana I, lajeng peputra Raden Tumenggung Kasan Munadi ingkang saklajengipun hanggarwa salahsetunggal Putrinipun Sultan Hamengkubuwana II ingkang asma Bendara Raden Ayu Samparwadi lan salahsetunggal Putrinipun Raden Tumenggung Dipodirjo I. Raden Tumenggung Kasan Munadi kaliyan garwa putrinipun Tumenggung Dipodirjo I lajeng peputra Syarif (Sayyid) Ali lan Syarifah. Syarif Ali punika lajeng peputra Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad peputra Sayyid Dahlan Baabud (sumare wonten sakwingkingipun Masjid Kauman Purworejo) lan Sayyid Agil Baabud Purworejo (sumare wonten sakwingkingipun Masjid Bulus Purworejo). Wondene Syarifah lajeng dados garwa terakhiripun Mbah Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus Purworejo ingkang kacarios mboten peputra.

TEDHAK KAPING KALIH ( 2 )

1. Sayyidah Nyai Tolabudin peputra :
1. 1. Kyai Sayyid Taslim Tirip Gebang Purworejo
1. 2. Kyai Sayyid Ahmad Husen Paguan Kaliboto Purworejo

2. Nyai Khasanadi Munggang ( Nyai Gentong ), dados garwanipun Kyai Ngali Markhamah Bendosari Sapuran Wonosobo ananging mboten kapanjang, lajeng kagarwa dening Kyai Chasanadi lan peputra :
2.1. Sayyidah Nyai Murdaqoh Krakal Kreteg Wonosobo
2.2. Sayyidah Nyai Pencil Kreteng Wonosobo

3. Kyai Sayyid Ngabduljalal Bulu Salaman
Garwa I peputra :
3.1. Kyai Sayyid Bughowi Ngentos Muntilan Magelang
3.2. Kyai Sayyid Imron Krumpakan Kajoran Magelang
3.3. Kyai Sayyid Ngabdul Jalil Bulu Salaman Magelang
3.4. Sayyidah Nyai Chayat Bulu Salaman Magelang
3.5. Sayyidah Nyai Ngabdullah Bulu Salaman Magelang
3.6. Kyai Sayyid Ngabdul Ngalim Bulu Salaman Magelang
3.7. Sayyidah Nyai Ngabdul Kodir Kedung Lumpang Salaman Magelang

Garwa Putri Patih Dipodirjo Purworejo peputra :
3.8. Sayyidah Nyai Ngabdullah Solotiyang Loano Purworejo
3.9. Sayyidah Nyai Syekh Yusuf Solotiyang Loano Purworejo
3.10. Kyai Sayyid Jakfar Naib Banyuasin Loano Purworejo

4. Kyai Sayyid Mualim Pacalan peputra :
4.1. Sayyid Imam Jaed Jagir Bruno Purworejo
4.2. Kyai Sayyid Ngabdul Murid Greges Tembarak Temanggung
4.3. Sayyidah Nyai Ngabdullah Faqih Gintung Gebang Purworejo
4.4. Sayyid R. Ng. Joyodirjo Salamkanci Bandongan Magelang
4.5. Sayyid Haji Dachlan Greges Tembarak Temanggung
4.6. Sayyidah Nyai Muhammad Rustam Pacalan Loano Purworejo
4.7. Sayyidah Nyai Ngabdulmanan Pacalan Loano Purworejo
4.8. Sayyidah Nyai Tumpak Terasan Bandongan Magelang

5. Kyai Sayyid Rofingi Sorogenen peputra :
5.1. Sayyidah Nyai Syuhadak Purwodadi Banjarnegara
5.2. Kyai Sayyid Ahmad Junus Bulus
5.3. Kyai Sayyid Batang Pekalongan
5.4. Ayah Kyai Sayyid Dachlan Sorogenen Purworejo

6. Sayyidah Nyai Zainul Ngalim Greges tembarak Temanggung peputra :
6.1. Sayyidah RA. Nyai Ngabdul Chalim Greges Tembarak Temanggung
6.2. Sayyidah RA. Nyai Ngabdullah Faqih Wonosobo
6.3. Sayidah RA. Nyai Ngabdul Murid Greges Tembarak Temanggung7. Kyai Sayyid Muhammad Alim Maron peputra :
7.1. Kyai Sayyid Belah Kedungwot ( Ambal Pucang ) Kebumen
7.2. Kyai Sayyid Ngusman Gambasan Tembarak Temanggung
7.3. Kyai Sayyid Ngabdullah Cekelan Tembarak Temanggung
7.4. Sayyidah Nyai Juwar Maron
7.5. Kyai Sayyid Ahmad Maron ( seda timur )
7.6. Kyai Sayyid Ridwan Maron ( seda timur )
7.7. Kyai Sayyid Siroj Maron
7.8. Kyai Sayyid Nawawi Cacaban Kaliboto Purworejo
7.9. Sayyidah Nyai Sayuti Tegalarung Parakan Temanggung
7.10. Sayyidah Nyai Maimun ( Sabilan ) Bulus Gebang Purworejo
7.11. Sayyidah Nyai Chotimah ( Kyai Bakri ) Kalongan Loano Purworejo
7.12. Kyai Sayyid Ngadnan Parakan Temanggung

8. Kyai Sayyid Muhammad Zein ( Zain Al Alim ) Solotiyang peputra :
8.1. Sayyidah Nyai Haji Ngali Pabean Muntilan Magelang
8.2. Sayyidah Nyai Suchemi Pangenjurutengah Purworejo
8.3. Sayyidah Nyai Ngabdullah Faqih Sutoragan Kemiri Purworejo
8.4. Sayyidah Nyai Kalisuren Kreteg Wonosobo
8.5. Sayyidah Nyai Ngabdul Majid I Grabag Magelang
8.6. Sayyidah Nyai Ngabdul Majid II Grabag Magelang
8.7. Kyai Sayyid Daldiri Solotiyang ( seda timur )
8.8. Kyai Sayyid Fadil Solotiyang Loano Purworejo
8.9. Sayyidah Nyai Badar Solotiyang Loano Purworejo


TEDHAK KAPING TIGA ( 3 )

1.      Kyai Sayyid Taslim Tirip Gebang Purworejo (garwanipun Kyai Taslim saking Luning, Bulus, Kaliwatu lan satunggal dereng dipunmangertosi asalipun )
Garwa Fatimah ( saking luning putrinipun Kyai Guru Luning Muhyidin Arrofi’i ) peputra :
1.1. Kyai Sayyid RM. Abdurrohman Tirip Purworejo
1.2. Sayyidah RA. Jamilah ( Nyai Ibrahim Pengulu Landrat Kebumen )
1.3. Sayyidah RA. Aisyah Kyai Abu Sujak Kemiri
1.4. Kyai Sayyid RM. Abdurrohim
1.5. Sayyidah RA. Suyud / Kyai Suyud Karangrejo Kutoarjo

Garwa sanesipun Nyai Fatimah peputra :
1.6. Sayyidah Nyai Murtaman (Lubang Butuh)
1.7. Kyai Sayyid Abdullah Sajad (Pengulu Kebumen)
1.8. Kyai Sayyid Ibrahim Pituruh
1.9. Kyai Sayyid Dullah Ngusman Singapura/Malaysia
1.10. Kyai Sayyid Dullah Feqih Gintungan
1.11. Kyai Sayyid Abdul Qohir Tirip
1.12. Kyai Sayyid Abdul Mukti Bruno
1.13. Kyai Sayyid Zaet Tirip
1.14. Sayyidah Nyai Maemunah (Kyai Yusuf Sucen)
1.15. Kyai Sayyid Arsan
2. Kyai Sayyid Ahmad Husen Paguan Kaliboto Purworejo peputra :
3. Sayyidah Nyai Murdaqoh Krakal Kreteg Wonosobo peputra :
4. Sayyidah Nyai Pencil Kreteng Wonosobo peputra :
5. Kyai Sayyid Bughowi Ngentos Muntilan Magelang peputra :
6. Kyai Sayyid Imron Krumpakan Kajoran Magelang peputra :
7. Kyai Sayyid Ngabdul Jalil Bulu Salaman Magelang peputra :
8. Sayyidah Nyai Chayat Bulu Salaman Magelang peputra :
9. Sayyidah Nyai Ngabdullah Bulu Salaman Magelang peputra :
10. Kyai Sayyid Ngabdul Ngalim Bulu Salaman Magelang peputra :
11. Sayyidah Nyai Ngabdul Kodir Kedung Lumpang Salaman Magelang peputra :
12. Sayyidah Nyai Ngabdullah Solotiyang Loano Purworejo peputra :
13. Sayyidah Nyai Syekh Yusuf Solotiyang Loano Purworejo peputra :
14. Kyai Sayyid Jakfar Naib Banyuasin Loano Purworejo peputra :
15. Sayyid Imam Jaed Jagir Bruno Purworejo peputra :
16. Kyai Sayyid Ngabdul Murid Greges Tembarak Temanggung peputra :
17. Sayyidah Nyai Ngabdullah Faqih Gintung Gebang Purworejo peputra :
18. Sayyid R. Ng. Joyodirjo Salamkanci Bandongan Magelang peputra :
19. Sayyid Haji Dachlan Greges Tembarak Temanggung peputra :
20. Sayyidah Nyai Muhammad Rustam Pancalan Loano Purworejo peputra :
21. Sayyidah Nyai Ngabdulmanan Pancalan Loano Purworejo peputra :
22. Sayyidah Nyai Tumpak Terasan Bandongan Magelang peputra :
23. Sayyidah Nyai Syuhadak Purwodadi Banjarnegara peputra :
24. Kyai Sayyid Ahmad Junus Bulus peputra :
24.1. Sayyid H. Musa Margoyoso Magelang
24.2. Sayyid H. Sulaiman Kalinongko ( Kulon Bulus )
24.3. Sayyid H. Hasan Bulus Purworejo
25. Kyai Sayyid Batang Pekalongan peputra :
26. Ramanipun Kyai Sayyid Dachlan Sorogenen Purworejo peputra :
27. Sayyidah RA. Nyai Ngabdul Chalim Greges Tembarak Temanggung peputra :
28. Sayyidah RA. Nyai Ngabdullah Faqih Wonosobo peputra :
29. Sayidah RA. Nyai Ngabdul Murid Greges Tembarak Temanggung peputra :
30. Kyai Sayyid Belah Kedungwot ( Ambal Pucang ) Kebumen peputra :
31. Kyai Sayyid Ngusman Gambasan Tembarak Temanggung peputra :
32. Kyai Sayyid Ngabdullah Cekelan Tembarak Temanggung peputra :
33. Sayyidah Nyai Juwar Maron peputra :
34. Kyai Sayyid Ahmad Maron ( seda timur )
35. Kyai Sayyid Ridwan Maron ( seda timur )
36. Kyai Sayyid Siroj Maron peputra :
37. Kyai Sayyid Nawawi Cacaban Kaliboto Purworejo peputra :
38. Sayyidah Nyai Sayuti Tegalarung Parakan Temanggung peputra :
39. Sayyidah Nyai Maimun ( Sabilan ) Bulus Gebang Purworejo peputra :
40. Sayyidah Nyai Chotimah ( Kyai Bakri ) Kalongan Loano Purworejo peputra :
41. Kyai Sayyid Ngadnan Parakan Temanggung peputra :
42. Sayyidah Nyai Haji Ngali Pabean Muntilan Magelang peputra :
43. Sayyidah Nyai Suchemi Pangenjurutengah Purworejo peputra :
43.1. Sayyidah Nyai Abdullah Faqih Jatiwangsan Kemiri Purworejo
43.2. Kyai Sayyid R. Damanhuri Pangenjurutengah
44. Sayyidah Nyai Ngabdullah Faqih Sutoragan Kemiri Purworejo peputra :
45. Sayyidah Nyai Kalisuren Kreteg Wonosobo peputra :
46. Sayyidah Nyai Ngabdul Majid I Grabag Magelang peputra :
47. Sayyidah Nyai Ngabdul Majid II Grabag Magelang peputra :
48. Kyai Sayyid Daldiri Solotiyang ( seda timur )
49. Kyai Sayyid Fadil Solotiyang Loano Purworejo peputra :
49.1. Isti Sangadah / Nyai Ali Tsani Kauman.
50. Sayyidah Nyai Badar Solotiyang Loano Purworejo peputra :


TEDHAK KAPING SEKAWAN ( 4 )

1.      Kyai Sayyid RM. Abdurrohman Tirip Purworejo ( garwanipun kyai Sayyid R.Abudrrohman wonten kalih, ananging dereng dipunsumerepi asma – asmanipun. Garwa sepindah saking Sucen, garwa kaping kalih saking Bulus )
Garwa Sucen peputra :
1.1. Sayyidah RA. Roikhanah Plumbon
1.2. Sayyid R. Hadiyul Mustofa ( Haji Sucen )
1.3. Sayyid R. ? ( Ramanipun Fachrudin Kebumen )

Garwa Bulus peputra :
1.4. Sayyidah RA. Fatimah
1.5. Sayyidah Wardiyah (mboten peputra)
2. Sayyidah RA. Jamilah (Nyai Ibrahim Pengulu Landrat Kebumen) peputra :
3. Sayyidah RA. Aisyah Kyai Abu Sujak Kemiri peputra :
4. Kyai Sayyid RM. Abdurrohim (mbah Gebang) (garwanipun Kyai Sayyid R. Abdurrohim wonten kalih inggih punika RA. Baingah binti RM. H. Muhammad Nur bin Kyai Guru Luning (kaliyan garwa Alang-alang Amba) lan RA. Nafingah binti RM. Chamid Tritis bin Kyai Guru Luning (kaliyan garwa Putri Lurah Kroyo), ananging dereng dipunsumerepi pundi ingkang garwa sepindah lan pundi garwa ingkang kaping kalih) :

Garwa I peputra :
4.1. Sayyid R. Mahasin
4.2. Sayyidah RA. Hasbiyah
4.3. Sayyid R. Khojin
4.4. Sayyid R. Baedowi
4.5. Sayyidah RA. Maksumah
4.6. Sayyid R. Abdullah

Garwa II peputra :
4.7. Kyai Sayyid R. Muhyi/Mukti alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi
4.8. RA. Munawaroh (Sumatera, ngantos dumugi sakpriki dereng wonten pawartosipun)
4.9. KH. Sayyid R Sya'roni alm. Temurjo Purwoharjo Banyuwangi
4.10. Kyai Sayyid R. Abdal alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi
4.11. Kyai Sayyid R. Azhad alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi
4.12. Kyai Sayyid R. Hamdullah Buluagung Siliragung Banyuwangi
4.13. Kyai Sayyid Din alm.
4.14. Kyai Sayyid R. Fatkhan

5. Sayyidah RA. Suyud / Kyai Suyud Karangrejo Kutoarjo peputra :
6. Sayyidah Nyai Murtaman (Lubang Butuh) peputra :
6.1. Kyai Sayyid Habib (Butuh lubang lor)
7. Kyai Sayyid Abdullah Sajad ( Pengulu Kebumen ) peputra :
8. Kyai Sayyid Ibrahim Pituruh peputra :
9. Kyai Sayyid Dullah Ngusman Singapura / Malaysia peputra :
10. Kyai Sayyid Dullah Feqih Gintungan peputra :
10.1. Kyai Sayyid Malkan
11. Kyai Sayyid Abdul Qohir Tirip (garwanipun Mbah Sayyid Dulkohir wonten tiga)
Garwa sepindah peputra :
11.1. Sayyidah RA. Nyai Bandiyah
11.2. Sayyidah RA. Nur Rohmah
11.3. Sayyidah RA. Murlingah
11.4. Sayyid R. Khoidar

Garwa Nyai Muntofingah binti Kyai Abdul Mungid Pacalan mboten peputra

Garwa Nyai Sultoniyah binti Kyai Abdul Mungid Pacalan peputra ;
11.5. Sayyidah RA. Umi Salamah
11.6. Sayyid R. Bun Yamin
12. Kyai Sayyid Abdul Mukti Bruno peputra :
13. Kyai Sayyid Zaet Tirip (garwanipun Kyai Sayyid Zaet wonten kalih)
Garwa Putri Termas peputra ;
13.1. Sayyid Nawawi
Garwa Syarifah Zaenab peputra;
13.2. Syarifah Barokah (Baroroh)

14. Sayyidah Nyai Maemunah ( Kyai Yusuf Sucen ) peputra :
14.1. Sayyidah Sri / Kyai Mabrur Kutoarjo
14.2. Kyai Sayyid Muchtarom
14.3. Kyai Sayyid Machfudz
15. Kyai Sayyid Arsan peputra :
16. Sayyidah Nyai Abdullah Faqih Jatiwangsan Kemiri Purworejo peputra :
17. Kyai Sayyid R. Damanhuri Pangenjurutengah peputra :
17.1. Sayyidah Nyai Badarudin Guron Sindurejan
17.2. Sayyidah Nyai Muh. Mashuri Krobokan Semarang Barat
18. Sayyidah Isti Sangadah peputra :
18.1. Sayyid Mahmud Ali Kauman Kebumen
18.2. Sayyidah Isti Chamidah ( Nyai Syamsi Kauman Kebumen )

TEDHAK KAPING GANGSAL ( 5 )

1. Sayyidah RA. Roikhanah Plumbon peputra :
1.1. Sayyidah RA. Rughoyah / Makmun alm.
1.2. Sayyidah RA. Rofqoniyah / Kyai Matori alm.
1.3. Sayyid R. Sanusi alm.
1.4. Sayyid R. Sugeng alm.
1.5. Sayyid R. Dulkodir alm.
2. Sayyid R. Hadiyul Mustofa ( Haji Sucen ) peputra :
2.1. Mahzumi
3. Sayyid R. ? ( Ramanipun Fachrudin Kebumen ) peputra :
3.1. Fachrudin

4. Sayyidah RA. Fatimah
Garwa I / Jazuli peputra :
4.1. Sayyid. R. Mad Amin
4.2. Sayyidah RA. Rohmah
4.3. Sayyidah RA. Romlah
4.4. Sayyidah RA. Ruqoyah

Garwa II / Haji Siroj peputra :
4.5. Sayyidah RA. Zuhriyah
4.6. Sayyid R. Yazid
4.7. Sayyid R. Zahrowardi
4.8. Sayyidah RA. Nguluwiyah
4.9. Sayyid R. Zarnuji
5. Sayyidah Wardiyah ( mboten peputra )
6. Sayyid R. Mahasin peputra :
7. Sayyidah RA. Hasbiyah peputra :
8. Sayyid R. Khojin peputra :
9. Sayyid R. Baedowi peputra :
10. Sayyidah RA. Maksumah peputra :
11. Sayyid R. Abdullah peputra :
12. Kyai Sayyid R. Muhyi / Mukti alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi peputra :
12.1. Sayyid R. Muflih Perangan
12.2. Sayyid R. Muh. Miftah Perangan
12.3. Sayyid R. Mudatsir
12.4. Sayyidah RA. Muhsonah
12.5. Sayyidah RA. Mu'awah Seneporejo Siliragung
12.6. Sayyid R. Muzamil
12.7. Sayyidah RA. Mudzrikah
12.8. Kyai sayyid R. Munhamir Tamanagung Cluring Banyuwangi
12.9. Sayyidah Mustaqimah Sukorejo

13. RA. Munawaroh ( Sumatera ,ngantos dumugi sakpriki dereng wonten pawartosipun )
14. KH. Sayyid R Sya'roni alm. Temurjo Purwoharjo Banyuwangi peputra :
14.1. Sayyidah RA. Mutmainah
14.2. Sayyid R. Sairu
14.3. Sayyid R. Khamami
14.4. Sayyid R. Jami'ah
14.5. Sayyid R. Jauhar
14.6. Sayyid R. Halimi
15. Kyai Sayyid R. Abdal alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi peputra :
16. Kyai Sayyid R. Azhad alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi peputra :
16.1. Kyai Sayyid R. Mustofa Azhad Perangan
16.2. Kyai Sayyid R. Toha Azhad Merauke Irian Jaya
16.3. Kyai Sayyid R. Musta'in Azhad alm.
16.4. Kyai Sayyid R. M. Yasin Azhad Perangan
16.5. Sayyidah RA. Siti Aminah Azhad Ngadirejo Purwoharjo
16.6. Sayyidah RA. Siti Hanifah Azhad Perangan
16.7. Kyai Sayyid R. Halimu Shodiq Azhad Perangan
16.8. Kyai Sayyid R. Nur Hamid azhad Perangan
17. Kyai Sayyid R. Hamdullah Buluagung Siliragung Banyuwangi peputra :
17.1. Kyai Sayyid R. Ali Masngud Buluagung
17.2. Sayyidah RA. Sa'adah
17.3. Sayyid R. Zuhri
17.4. Sayyid R. Tasip
18. Kyai Sayyid Din alm. peputra :
19. Kyai Sayyid R. Fatkhan peputra :
20. Kyai Sayyid Habib ( Butuh lubang lor ) peputra :
20.1. Kyai Sayyid Ahmad Hisyam ( Kepil )
21. Kyai Sayyid Malkan peputra :
21.1. Kyai Sayyid Mustofa Gintungan
22. Sayyidah RA. Nyai Bandiyah peputra :
22.1. KH. Sayyid R. Hasyim
22.2. KH. Sayyid R. Nawawi Bantul (putramantunipun Kyai Munawir Krapyak
Yogyakarta (Kyai Munawir bin Kyai RM. Hasan Beshari bin Kyai Nur Iman Mlangi kaliyan garwa Gegulu)
22.3. Sayyidah RA. Musfiroh
23. Sayyidah RA. Nur Rohmah peputra :
24. Sayyidah RA. Murlingah peputra :
24.1. Sayyidah RA. Ambariyah
24.2. Sayyid R. Slamet Bahrudin
24.3. Sayyidah RA. Wiwik Atun Hasanah
25. Sayyid R. Khoidar peputra:
26. Sayyidah RA. Umi Salamah peputra :
26.1. Sayyidah RA. Taslimah
26.2. Sayyidah RA. Robingah
26.3. Kyai Sayyid R. Muhammad Taslim Tirip
26.4. Sayyid R. Ahmadi
26.5. Sayyid R. Sangid
27. Sayyid R. Bun Yamin peputra :
27.1. Sayyid R. Subro Malisi
27.2. Sayyidah RA. Siti Fatimah
27.3. Sayyid R. Gufron
28. Sayyid Nawawi peputra :
29. Syarifah Barokah (Baroroh) peputra :
30. Sayyidah Sri/Kyai Mabrur Kutoarjo peputra :
30.1. Kyai Sayyid Zakariya Lampung
31. Kyai Sayyid Muchtarom (kaliyan garwa Nyai Johar) peputra ;
31.1. Sayyid Malik
31.2. Sayyidah Rohmah (seda timur)
32. Kyai Machfudz ( kaliyan garwa Nyai Rufingah lan Nyai Maryatun mboten peputra.
33. Sayyidah Nyai Badarudin Guron Sindurejan peputra :
33.1. Sayyidah RA. Ummulchasanah Mucharom Buluselatan 14 Semarang
33.2. Sayyid R. Sulachudin Pangenjurutengah
33.3. Sayyid R. Sakir Guron Purworejo
33.4. Sayyid R. Ashal 15 th seda
33.5. Sayyidah RA. Mustanganah 11 th seda
33.6. Sayyidah RA. Nurul Chasanah 9 th seda
33.7. Sayyid R. Harim 5 th seda
33.8. Sayyidah RA. Mustawidah Guron Purworejo
33.9. Sayyidah RA. Nurul Aini Guron Purworejo
33.10. Sayyid R. Harun Al Rasyid Guron Purworejo
34. Sayyidah Nyai Muh. Mashuri Krobokan Semarang Barat peputra :
34.1. Sayyid R. Wahid Ngusman Pangenjurutengah
34.2. Sayyidah RA. Isnaini Nurjanah Krobokan Semarang Barat
34.3. Sayyidah RA. Idah Choiriyah Krobokan Semarang Barat
34.4. Sayyid R. Sarofin Arbaah Krobokan Semarang Barat
34.5. Sayyidah RA. Chomsatun Krobokan Semarang Barat
35. Sayyid Mahmud Ali Kauman Kebumen peputra :
35.1. Sayyid Arif Mustofa
35.2. Sayyid R. Rohmat
35.3. Sayyidah RA. Nunik
36. Sayyidah Isti Chamidah / Nyai Syamsi Kauman Kebumen peputra :
36.1. Sayyid R. Muh. Sudjangi
36.2. Sayyid R. Sugeng Assyamsi
36.3. Sayyid R. Abdul Rozak
36.4. Sayyid R. Lukman Hakim
36.5. Sayyid R. Abdus Somad
36.6. Sayyid R. Muh. Mahfud
36.7. Sayyid R. Muh. Murtadlo

TEDHAK KAPING NEM ( 6 )

1. Sayyidah RA. Rughoyah / Makmun alm. peputra :
1.1. Sayyidah RA. Rokhimah
1.2. Sayyidah RA. Kharisoh
1.3. Sayyidah RA. Khotmah
1.4. Sayyidah RA. Halimah
1.5. Sayyidah RA. Honimah
1.6. Sayyidah RA. Soimah
2. Sayyidah RA. Rofqoniyah / Kyai Matori alm. peputra :
2.1. Kyai Sayyid R. Salim Almator
2.2. Sayyidah RA. Songidah
2.3. Sayyidah RA. Sangadatun Diniyah alm
2.4. Kyai Sayyid R. Khumsosi Al Mator 2.5. Sayyid R. H Makmuri Al Mator
2.6. Sayyid R. Muslim Al Mator
3. Sayyid R. Sanusi alm.
3.1. Sayyidah RA. Solekhah
3.2. Sayyidah RA. Salamah Prembun
4. Sayyid R. Sugeng alm.
5. Sayyid R. Dulkodir alm.
6. Mahzumi ( mboten peputra )
7. Fachrudin Kebumen ) peputra :
8. Sayyid. R. Mad Amin peputra :
9. Sayyidah RA. Rohmah peputra :
10. Sayyidah RA. Romlah peputra :
11. Sayyidah RA. Ruqoyah peputra :
12. Sayyidah RA. Zuhriyah peputra :
13. Sayyid R. Yazid peputra :
14. Sayyid R. Zahrowardi peputra :
15. Sayyidah RA. Nguluwiyah peputra :
16. Sayyid R. Zarnuji peputra :
17. Sayyid R. Muflih Perangan peputra :
18. Sayyid R. Muh. Miftah Perangan peputra :
19. Sayyid R. Mudatsir peputra :
20. Sayyidah RA. Muhsonah peputra :
21. Sayyidah RA. Mu'awah Seneporejo Siliragung peputra :
22. Sayyid R. Muzamil peputra :
23. Sayyidah RA. Mudzrikah peputra :
24. Kyai sayyid R. Munhamir Tamanagung Cluring Banyuwangi peputra :
25. Sayyidah Mustaqimah Sukorejo peputra :
26. Sayyidah RA. Mutmainah peputra :
27. Sayyid R. Sairu peputra :
28. Sayyid R. Khamami peputra :
29. Sayyid R. Jami'ah peputra :
30. Sayyid R. Jauhar peputra :
31. Sayyid R. Halimi peputra :
32. Kyai Sayyid R. Mustofa Azhad Perangan peputra :
32.1. Sayyid R. Ahmad Nasihudin Al Bahiri
32.2. Sayyidah RA. Latifah
33. Kyai Sayyid R. Toha Azhad Merauke Irian Jaya peputra :
33.1. Sayyid R. Habiburrohim
33.2. Sayyidah RA. Nihayatus Zuhriya
34. Kyai Sayyid R. Musta'in Azhad alm. peputra :
35. Kyai Sayyid R. M. Yasin Azhad Perangan peputra :
35.1. Sayyid R. Wafi
35.2. Sayyidah RA. A' lin Bil Hija
36. Sayyidah RA. Siti Aminah Azhad Ngadirejo Purwoharjo peputra :
36.1. Sayyid R. Ahmad Luqman Hakim
36.2. Sayyid R. Burhanudin Al Maki
36.3. Sayyid R. Abdurrahman
36.4. Sayyid R. Abdurrahim
37. Sayyidah RA. Siti Hanifah Azhad Perangan peputra :
37.1. Sayyid R. Utsman
38. Kyai Sayyid R. Halimu Shodiq Azhad Perangan peputra :
38.1. Sayyid R. Wildan Hadziqi
39. Kyai Sayyid R. Nur Hamid azhad Perangan peputra :
39.1. Sayyid R. Alan ' Adzim Al Aufa
40. Kyai Sayyid R. Ali Masngud Buluagung peputra :
41. Sayyidah RA. Sa'adah peputra :
42. Sayyid R. Zuhri peputra :
43. Sayyid R. Tasip peputra :
44. Kyai Sayyid Ahmad Hisyam ( Kepil ) peputra :
44.1. Sayyidah Nyai Siti Hafsoh
45. Kyai Sayyid mustofa Gintungan peputra :
46. KH. Sayyid R. Hasyim peputra :
46.1. Sayyidah RA. Nurhalimah Sukorejo
46.2. Sayyidah RA. Bastiyah
46.3. Kyai Sayyid R. Ahmad Saifudin Pekalongan
46.4. Sayyidah Siti Romlah Sulawesi
46.5. Kyai Sayyid R. Mubarok Sukorejo ( ponpes Roudlotul Hufadzil Quran )
46.6. Sayyid R. Imam Ghozali ( badal Kyai Sayyid R. Mubarok )

47. KH. Sayyid R. Nawawi Bantul (putramantunipun Kyai Munawir Krapyak Yogyakarta (Kyai Munawir bin Kyai RM. Hasan Beshari bin Kyai Nur Iman Mlangi kaliyan garwa Gegulu)
peputra :
47.1. Kyai Sayyid R. Ngasim
47.2. Sayyid R. Yasin
47.3. Sayyidah RA. Istiqomah
47.4. Sayyid R. Abdul Muqti
47.5. Sayyidah RA. Barokah
47.6. Sayyidah RA. Binti Nafiyah
47.7. Sayyidah RA. Umi Azizah
47.8. Sayyid R. Agus Salim
47.9. Sayyidah RA. Wardah
47.10. Sayyidah RA. Ulfah
47.11. Sayyidah RA. Zahiyah
48. Sayyidah RA. Musfiroh peputra :
48.1. Kyai Sayyid R. Husnin
48.2. Sayyidah RA. Masyitoh
48.3. Kyai Sayyid R. Muhsin
49. Sayyidah RA. Ambariyah peputra :
50. Sayyid R. Slamet Bahrudin peputra :
51. Sayyidah RA. Wiwik Atun Hasanah peputra :
52. Sayyidah RA. Taslimah peputra :
53. Sayyidah RA. Robingah peputra :
54. Kyai Sayyid R. Muhammad Taslim Tirip peputra :
55. Sayyid R. Ahmadi peputra :
56. Sayyid R. Sangid peputra :
57. Sayyid R. Subro Malisi peputra :
58. Sayyidah RA. Siti Fatimah peputra :
59. Sayyid R. Gufron peputra :
60. Kyai Sayyid Zakariya Lampung peputra :
61. Sayyid Malik peputra :
62. Sayyidah Rohmah ( seda timur )
63. Zawawi bin Kyai Kodir Ali Imran ( putra angkat )
64. Sayyidah RA. Ummulchasanah Mucharom Buluselatan 14 Semarang peputra :
65. Sayyid R. Sulachudin Pangenjurutengah peputra :
66. Sayyid R. Sakir Guron Purworejo peputra :
67. Sayyid R. Ashal 15 th seda
68. Sayyidah RA. Mustanganah 11 th seda
69. Sayyidah RA. Nurul Chasanah 9 th seda
70. Sayyid R. Harim 5 th seda
71. Sayyidah RA. Mustawidah Guron Purworejo peputra :
72. Sayyidah RA. Nurul Aini Guron Purworejo peputra :
73. Sayyid R. Harun Al Rasyid Guron Purworejo peputra :
74. Sayyid R. Wahid Ngusman Pangenjurutengah peputra :
75. Sayyidah RA. Isnaini Nurjanah Krobokan Semarang Barat peputra :
76. Sayyidah RA. Idah Choiriyah Krobokan Semarang Barat peputra :
77. Sayyid R. Sarofin Arbaah Krobokan Semarang Barat peputra :
78. Sayyidah RA. Chomsatun Krobokan Semarang Barat peputra :
79. Sayyid Arif Mustofa peputra :
80. Sayyid R. Rohmat peputra :
81. Sayyidah RA. Nunik peputra :
82. Sayyid R. Muh. Sudjangi peputra :
83. Sayyid R. Sugeng Assyamsi peputra :
84. Sayyid R. Abdul Rozak peputra :
85. Sayyid R. Lukman Hakim peputra :
86. Sayyid R. Abdus Somad peputra :
87. Sayyid R. Muh. Mahfud peputra :

88. Sayyid R. Muh. Murtadlo peputra :


TEDHAK KAPING PITU ( 7 )

1. Sayyidah RA. Rokhimah peputra :
1.1. Sayyidah RA. Siti Rohayati
2.2. Sayyid R. Imam Panuju
3.3. Sayyid R. Khoerudin
4.4. Sayyid R. Ardhy Sumardi
5.5. Sayyid R. Waluyo
2. Sayyidah RA. Kharisoh peputra :
2.1. Sayyidah RA. Nurul
2.2. Sayyidah RA. Retno
2.3. Sayyid R. Beni
3. Sayyidah RA. Khotmah peputra :
3.1. Sayyidah RA. Siti Fatonah
3.2. Sayyidah RA. Ade Sri Sugiarti
3.3. Sayyidah RA. Yuyun
3.4. Sayyid R. Guruh
4. Sayyidah RA. Halimah peputra :
4.1. Sayyid R. Aang Eka N
4.2. Sayyidah RA. Idza F. Nufus
4.3. Sayyidah RA. Nia Kurniawati
4.4. Sayyid R. Firman Nurul F.
5. Sayyidah RA. Honimah peputra :
5.1. Sayyid R. Muh. Ravie Ananda
5.2. Sayyidah RA. Aila Rezannia
6. Sayyidah RA. Soimah peputra :
6.1. Sayyid R. Arif Hidayat
6.2. Sayyidah RA. Titin Rahayuningsih
6.3. Sayyid R. Teguh Priyatno
6.4. Sayyidah RA. Nur Fatmawati
6.5. Sayyidah RA. Diyah Kurniasari
7. KH. Sayyid R. Salim Almator peputra :
7.1. Sayyid R. Tobagus Muslihudin Aziz
7.2. Sayyidah RA. Hikmatul Hasanah
7.3. Sayyidah RA. Maksumah Kurniawati
7.4. Sayyid R. Musyafa Firman Iswahyudi
7.5. Sayyidah RA. Retno Auliyatussangadah
7.6. Sayyidah RA. Eta fatmawati Auliyatul Ummah
8. Sayyidah RA. Songidah peputra :
9. Sayyidah RA. Sangadatun Diniyah alm peputra :
10. Kyai Sayyid R. Khumsosi Al Mator peputra :
10.1. Sayyidah RA. Siti Khulasoh
10.2. Sayyidah RA. Siti Fatimah
10.3. Sayyid R. Lukman Zein
10.4. Sayyidah RA. Anis Siti Karimah
10.5. Sayyidah RA. Siti Khomsiati
10.6. Sayyid R. Anas Mufadhol alm.
11. Sayyid R. H Makmuri peputra :
11.1. Sayyid R. Arif
11.2. Sayyidah RA. Dr. Ita
11.3. Sayyidah RA.
12. Sayyid R. Muslim peputra :
13. Sayyidah RA. Solekhah peputra:
13.1. Sayyidah RA. Yati
13.2. Sayyidah RA. Ros
13.3. Sayyid R. Nano
13.4.
13.5. Sayyid R. Ali
14. Sayyidah RA. Salamah peputra:
14.1. Sayyid R. Nusi
14.2. Sayyidah RA. Puput
15. Sayyid R. Ahmad Nasihudin Al Bahiri peputra:
16. Sayyidah RA. Latifah peputra:
17. Sayyid R. Habiburrohim peputra:
18. Sayyidah RA. Nihayatus Zuhriya peputra:
19. Sayyid R. Wafi peputra:
20. Sayyidah RA. A' lin Bil Hija peputra:
21. Sayyid R. Ahmad Luqman Hakim peputra:
22. Sayyid R. Burhanudin Al Maki peputra:
23. Sayyid R. Abdurrahman peputra:
24. Sayyid R. Abdurrahim peputra:
25. Sayyid R. Utsman peputra:
26. Sayyid R. Wildan Hadziqi peputra:
27. Sayyid R. Alan ' Adzim Al Aufa peputra:
28. Sayyidah Nyai Siti Hafsoh ( garwanipun Kyai Abu Hasan Adikarso ) peputra :
28.1. Kyai Sayyid R. Habibullah
28.2. KH. Sayyid R. Muh. Nawawi Hisyam (Gus Wawi Adikarso Kebumen)
28.3. Kyai Sayyid R. Mahrus Muqorrobin
28.4. Sayyidah RA. Siti Halimah
28.5. Kyai Sayyid R. Muh Ali Dimyati
28.6. Kyai Sayyid R. Zainul Arifin
28.7. Sayyidah RA. Fatimah
28.8. Sayyidah RA. Siti Halimah
28.9. Sayyidah RA. Nafisah
29. Sayyidah RA. Nurhalimah Sukorejo peputra:
30. Sayyidah RA. Bastiyah peputra:
31. Kyai Sayyid R. Ahmad Saifudin Pekalongan peputra:

32. Sayyidah Siti Romlah Sulawesi peputra:
33. Kyai Sayyid R. Mubarok Sukorejo ( ponpes Roudlotul Hufadzil Quran ) peputra:
34. Sayyid R. Imam Ghozali ( badal Kyai Sayyid R. Mubarok ) peputra :
35. Kyai Sayyid R. Ngasim peputra:
36. Sayyid R. Yasin peputra:
37. Sayyidah RA. Istiqomah peputra:
38. Sayyid R. Abdul Muqti peputra:
39. Sayyidah RA. Barokah peputra:
40. Sayyidah RA. Binti Nafiyah peputra:
41. Sayyidah RA. Umi Azizah peputra:
42. Sayyid R. Agus Salim peputra :
43. Sayyidah RA. Wardah peputra:
44. Sayyidah RA. Ulfah peputra:
45. Sayyidah RA. Zahiyah peputra:
46 Kyai Sayyid R. Husnin peputra:
47 Sayyidah RA. Masyitoh peputra :
48. Kyai Sayyid R. Muhsin peputra:

TEDHAK KAPING WOLU ( 8 )

1. Sayyidah RA. Siti Rohayati peputra :
1.1. Sayyid R.
1.2. Sayyidah RA.
2. Sayyid R. Imam Panuju peputra :
2.1. Sayyid R. Tanda
2.2. Sayyid R. Tandi
2.3. Sayyidah RA. Retina
3. Sayyid R. Khoerudin peputra :
4. Sayyid R. Ardhy Sumardi peputra :
5. Sayyid R. Waluyo peputra :
6. Sayyidah RA. Nurul peputra :
6.1. Sayyidah RA. Candra
7. Sayyidah RA. Retno peputra :
7.1. Sayyidah RA. Alfi
7.2. Sayyid R. Khuluq
8. Sayyid R. Beni peputra :
8.1. Sayyid R. Tamam
8.2.
9. Sayyidah RA. Siti Fatonah peputra :
10. Sayyidah RA. Ade Sri Sugiarti peputra :
11. Sayyidah RA. Yuyun peputra :
12. Sayyid R. Guruh peputra :
13. Sayyid R. Aang Eka N peputra :
14. Sayyidah RA. Idza F. Nufus peputra :
15. Sayyidah RA. Nia Kurniawati peputra :

16. Sayyid R. Firman Nurul F. peputra :
17. Sayyid R. Muh. Ravie Ananda ( Tuti Khusniati Al Maki ) peputra :
17.1. Sayyid R. Avataranindita Manungsa Jati
18. Sayyidah RA. Aila Rezannia ( Pudjo Rahardjo ) peputra :
18.1. Sayyidah RA. Grahita Rahdipa Rahardjo
19. Sayyid R. Arif Hidayat peputra :
19.1. Sayyidah RA. Nova
20. Sayyidah RA. Titin Rahayuningsih peputra :
20.1. Sayyidah Ra. Nisa
20.2. Sayyidah RA. Nada
21. Sayyid R. Teguh Priyatno peputra :
22. Sayyidah RA. Nur Fatmawati peputra :
22.1. Sayyidah RA.
22.2. Sayyidah RA.
23. Sayyidah RA. Diyah Kurniasari peputra :
24. Sayyid R. Tobagus Muslihudin Aziz peputra :
25. Sayyidah RA. Hikmatul Hasanah peputra :
26. Sayyidah RA. Maksumah Kurniawati peputra :
27. Sayyid R. Musyafa Firman Iswahyudi peputra :
28. Sayyidah RA. Retno Auliyatussangadah peputra :
29. Sayyidah RA. Eta fatmawati Auliyatul Ummah peputra :
30. Sayyidah RA. Siti Khulasoh peputra :
30.1.
31. Sayyidah RA. Siti Fatimah peputra :
31.1.
32. Sayyid R. Lukman Zein peputra :
32.1.
33. Sayyidah RA. Anis Siti Karimah peputra :
34. Sayyidah RA. Siti Khomsiati peputra :
34.1.
35. Sayyid R. Anas Mufadhol alm. ( seda timur )
36. Sayyid R. Arif peputra :
37. Sayyidah RA. Dr. Ita
38. Sayyidah RA.
39. Sayyidah RA. Yati peputra :
40. Sayyidah RA. Ros peputra :
41. Sayyid R. Nano peputra :
42.
43. Sayyid R. Ali peputra :
44. Sayyid R. Nusi peputra :
45. Sayyidah RA. Puput peputra :
46. Kyai Sayyid R. Habibullah peputra :
47. KH. Sayyid R. Muh. Nawawi Hisyam ( Gus Wawi Adikarso Kebumen )
48. Kyai Sayyid R. Mahrus Muqorrobin peputra :
49. Sayyidah RA. Siti Halimah peputra :

50. Kyai Sayyid R. Muh Ali Dimyati peputra :
51. Kyai Sayyid R. Zainul Arifin peputra :
52. Sayyidah RA. Fatimah peputra :
53. Sayyidah RA. Siti Halimah peputra :
54. Sayyidah RA. Nafisah peputra :

Jangkepan Silsilah

Sayyid Ahmad Junus Bulus Purworejo (bin Sayyid Rofingi Sorogenen bin Sayyid Ahmad Muhammad Alim (Garwa Banyuurip) peputra :
1. Sayyid H. Musa Margoyoso Magelang
2. Sayyid H. Sulaiman Kalinongko ( Kulon Bulus )
3. Sayyid H. Hasan Bulus Purworejo peputra :
3.1. Sayyidah Nyai H. Sodiq Singapura
3.2. Sayyid H. Amin Bulus Purworejo peputra :
3.2.1. Sayyidah Siti Aisyah peputra :
3.2.1.1. Sayyidah Siti Zuhriyah
3.2.1.2. Sayyidah Siti Sofiah
3.2.1.3. Sayyidah Siti Romlah
3.2.1.4. Sayyidah Hamdiyah
3.2.1.5. Sayyidah Moh. Hasan
3.2.2. Sayyidah Siti Maimunah peputra :
3.2.2.1. Sayyidah Soimah
3.2.2.2. Sayyidah Juwariyah
3.2.2.3. Sayyidah Khomsatun
3.2.2.4. Sayyid Muhtarom
3.2.3. Sayyid Djudi peputra :
3.2.3.1. Sayyidah Siti Aminah / Rusdi Jambi peputra :
3.2.3.1.1. Sayyid Purwadi Tamansari Jambi
3.2.3.1.2. Sayyid Mukhson Muara Bungo Jambi
3.2.3.1.3. Sayyidah Rusmini Tamansari Jambi
3.2.3.1.4. Sayyid Suprapto Muara Sabak Jambi
3.2.3.1.5. Sayyid Suroto Muara Sabak Jambi
3.2.3.1.6. Sayyid Sungkono Tamansari Jambi
3.2.3.1.7. Sayyidah Marwiyah Tamansari Jambi
3.2.3.2. Sayyid M. Ahlan Lampung ( Siti Aminah ) peputra :
3.2.3.2.1. Sayyid Helmi Jakarta
3.2.3.2.2. Sayyidah Wahyuni Lampung
3.2.3.2.3. ? Lampung
3.2.3.2.4. Sayyidah Rosidah Lampung
3.2.3.2.5. Sayyid A. Sungaidi Lampung
3.2.3.2.6. Sayyid Nurkholis Lampung
3.2.3.3. Sayyid Abdurrohman / Robingah ) Bulus Purworejo ( Pak Manten Bulus ) peputra :
3.2.3.3.1. Sayyidah Mahmudah / Nursalim Butuh
3.2.3.3.2. Sayyid M. Syafi’I / Rina Bulus
3.2.3.3.3. Sayyid M. Fatoni / Nurhidayati Bulus
3.2.3.3.4. Sayyidah Mustanginah / Dimroni Purwokerto
3.2.3.3.5. Sayyidah Siti Ngaisah / Ngadino Kutoarjo
3.2.3.3.6. Sayyidah Umi Khasanah Bulus
3.2.3.4. Sayyid Abdurrohim / Sri Jakarta peputra :
3.2.3.4.1. Sayyid Eko Wahyu Hidayat Jakarta
3.2.3.4.2. Sayyid Agus Dwi Pramono Jakarta
3.2.3.4.3. Sayyid Sigit Prasetyo Jakarta
3.2.3.5. Sayyidah Siti Fatimah Purworejo peputra :
3.2.3.5.1. Sayyidah Nur Farikhah / Sangidu Yogyakarta
3.2.3.5.2. Sayyidah Imtikhanurrohmah Purworejo
3.2.3.5.3. Sayyidah Siti Muflikhatun Jakarta
3.2.3.5.4. Sayyid Am. Sutarjono Bandung
3.2.3.5.5. Sayyid Hidayah Jakarta
3.2.3.5.6. Sayyidah Ningsih Jakarta
3.2.3.6. Sayyidah Muntofi’ah Bayan Purworejo peputra :
3.2.3.6.1. Sayyidah Faridatul Baroroh Jakarta
3.2.3.6.2. Sayyid Miftahur Rohman Yogyakarta
3.2.3.6.3. Sayyid Husnul Anwar Yogyakarta
3.2.3.6.4. Sayyid Fahrudin Hidayat Bayan Kutoarjo
3.3. Sayyidah Genuk Solo peputra :
3.3.1. Sayyid Munandar peputra :
3.3.1.1. Sayyid R. Supangat peputra :
3.3.1.1.1. Sayyidah Yayuk
3.3.1.1.2.
3.3.1.1.3.
3.3.1.1.4. Sayyid Nugroho

3.4. Sayyid H. Siroj Singapura peputra :

Taksih kathah sanget pra turun Sayyid Ahmad Muhammad Alim ingkang dereng kawula serat amargi dereng saged pinanggih sedaya (kathahipun sebab sak surutipun para putra saking Sayyid Ahmad Muhammad Alim ingkang sami sumebar ing pundit- pundi, lajeng turunipun sami kepaten obor mbok bilih amargi tebihipun satunggal-satunggalipun. Pramila namung kawula serat peputra : ( ingkang kajengipun supados para turun ingkang dereng kaserat saged njangkepi piyambak-piyambak )
Tanggal 16 Mei 2010 (1 Jumadilakhir Falakiyah Asapon) Khoulipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim (Mbah Ahmad Alim Bulus Purworejo) ingkang kaping 168 taun, ngleresi Peresmian Kantor Rabithah Fathimiyah Azmatkhan se Asia Tenggara wonten ing Cipinang Jakarta Timur.


SUMBER : PUSTAKA BANGUN
Email :
hayyin_2001@yahoo.com

3 komentar:

 1. simbah kulo saking trah ibu nggih tasih saking bulus. tapi kulo nembe ngertos nek bulus niku sejarahipun 'wah'. maturnuwun....
  menawi enten nyuwun sejarahe tentang mbah R.Rofii, ingkang dipun sareake teng makam Bupati purworejo pertama.
  maturnuwun.

  BalasHapus
 2. Assalamualaikum, mohon penjelasan trah garis keturunan dari RM.Kyai Mahmud Luning Kemiri(saking garwanipun puteri patih Dipodirjo) matur suwun..........

  BalasHapus
 3. Terimah kasih yang amat dalam kami ucapkan kepada MBAH SELONG yang
  telah memberikan kebahagian bagi keluarga kami…berkat Beliau saya
  sekarang udah hidup tenang karena orang tuaku udah buka usaha dan
  punya modal untuk buka bengkel skrang pun orang tuaku tidak di
  kejar-kejar hutang lagi…dan keluarga Kami di berikan Angka
  Ritual/Goib Dari mbah yg sangat Jitu 100%dijamin
  tembus…hingga keluarga kami sekarang merasa tenang
  lagi…terimah kasih mbah…Jika Anda ada yg merasa kesulitan
  masalah Nomer ToGEL silahkan hbg Aja MBAH SELONG
  dinmr hp beliau (081-322-565-355) atau klik http://prediksiangkahoki88.blogspot.com/
  dan saya sudah membuktikan 3kali berturut2 tembus terimah kasih

  BalasHapus

ingin berkomentar? Tapi Tidak punya akun apa-apa ? Gampang. Kliklah panah kecil sebelum atau sesudah menulis komentar. Kemudian pilihlah ID Name/URL. Isilah nama anda ( Diharapkan bila anda pernah berkomentar dengan menggunakan nama yang sama sebelumnya, karena akan terhitung di Top Komentator). Dan untuk kotak URL-nya kosongkan saja. Beres, tinggal klik Poskan Komentar. Maka komentar anda akan segera meluncur. Selamat mencoba dan terima kasih.